Ve středu 22. června se uskutečnila další z pravidelných generálních audiencí u papeže, konaných na vatikánském Svatopetrském náměstí. Pro mne šlo o středu vskutku nezapomenutelnou. Ten den jsem byl osobně účasten jednoho z tradičních setkání papeže s věřícími, kteří jej tak nejen mohou spatřit na vlastní oči, ale především si od papeže vyslechnout krátkou promluvu na určité téma, zažít společnou modlitbu a přijmout papežovo požehnání. A jde opravdu o neskutečný zážitek, kterého se mi dostalo jako vyslanci českého Orla.

Starostou Orla Jaroslavem Juránkem jsem byl pověřen dovést do Vatikánu k papežskému požehnání reliéf světice sv. Ludmily, která je nejen patronkou Čech, rodin, matek, babiček, vychovatelů aj., ale právě také křesťanské sportovní organizace Orel. Každý z více než 18 000 českých Orlů ví, co je náplní, cílem, prioritou tohoto spolku. Orel podporuje jednotu těla i duše, rodinu a prorodinné prostředí, vede své členy v duchu zásad férovosti a týmové práce, upevňuje v nich respekt a úctu. Pro Orly jsou životně důležité hodnoty, morálka, respektují symboly a podporují udržení tradic apod. V mladých lidech vždy posilovali vztah ke své zemi, k významným místům vlasti, projevují úctu k těm, kteří se zasloužili o rozvoj národa, váží si svatých a jejich historického významu s ohledem na budoucnost a mladým generacím vše toto zodpovědně předávají.

Svou významnou roli ve výchově mladých generací Orel skvěle plní již více než 100 let a z jeho řad vzešlo nemálo osobností naprosto zásadních pro naši minulost, ale především budoucnost. Práce lidí v Orlu je důkazem, jak je možné sportem a podporou sportovního férového chování ovlivnit celý život člověka a otisknout tyto hodnoty do ostatních sfér běžného života.

Bylo pro mne velkou poctou vypravit se do Vatikánu pro požehnání zmiňovaného reliéfu sv. Ludmily, jejíž 1100. výročí úmrtí jsme si v loňském roce připomněli. Ten bude se vší náležitou poctou uložen v městě Tetín, kde byla sv. Ludmila zavražděna, a které je celá staletí úzce spojeno s odkazem této světice.

Orel letos slaví další významné výročí, 100 let od úspěšného sletu Čs. Orla v Brně a já se rozhodl také při této příležitosti připravit si malé osobní překvapení pro účastníky tradičního červnového fotbalového turnaje, tzv. Poháru kardinála Berana, konaného na jeho počest. Vedle reliéfu sv. Ludmily jsem do Vatikánu s sebou vezl také dárek pro papeže Františka. Je  znám jako velký podporovatel sportu a od českého Orla proto dostal z mých rukou darem fotbalový míč. Na svatopetrské náměstí jsme ale přinesli míče dva a na naši prosbu českému Orlu svatý Otec druhý míč podepsal. Pevně věřím, že tento dar bude i pro budoucí generace Orlů motivací pro šíření hodnot Orla.

Bylo mi nesmírnou ctí být vyslancem Orla a setkat se s papežem Františkem, jehož skromnost, pokora a lidskost je velmi inspirativní.